Sikkerhetskontroll av bilen

Reidar's Trafikkskole AS

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Sikkerhetskontroll av bilen

 

 

Lys og lykter

 

1.    Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

Skru på parkeringslys og foreta en visuell kontroll.

 

I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?

Ved stans langs veien, særlig i mørket.

 

2.    I hvilken stilling skal lysbryteren stå for at baklysene skal lyse når du kjører?

På biler der lysbryter har Auto-posisjon, lyser ofte ikke baklysene i dagslys, men tennes automatisk i mørket, tuneller etc. For å tvinge baklysene på i dagslys, må bryteren vris til posisjon for nærlys.

 

Under hvilke kjøreforhold er det viktig at baklysene er på?

Ved kjøring i mørket, og under vanskelige siktforhold som i tunnel, regn, tåke eller snøvær.

 

3.    Kontroller at nærlysene virker, og er riktig innstilt.

Vri lysbryter til posisjon for nærlys og foreta en visuell kontroll. Nærlysene skal være vinklet svakt nedover.  Høyre lys skal lyse litt høyere enn venstre.

 

Hvilke ulemper kan det ha dersom nærlyset er feil innstilt?

Gir dårligere sikt i mørket og kan blende andre trafikanter.

 

4.    Kontroller at fjernlyset virker, og er riktig innstilt.

Skru på fjernlys ved å føre blinklyshendelen fra eller til deg. Foreta så en visuell kontroll. Fjernlyset skal være vinklet  høyere enn nærlys og lyser kraftigere.

 

Hvilke ulemper kan det ha ved feil bruk av fjernlys?

Fare for blending av andre trafikanter. En blå varsellampe for fjernlys angir at fjernlysene er på.

 

 

 

 

5.    Kontroller at alle bremselysene virker.

Sjekk at alle bremselysene fungerer. For å kontrollere dette i praksis kan varseltrekant-boks settes i spenn mellom bremsepedal og førersete.

 

Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselysene ikke fungerer?

Nei, defekte bremselys vil gjøre det vanskelig for trafikken bak å se at du bremser og øker faren for påkjørsel bakfra.

 

6.    Kontroller at nødsignallyset virker.

Skru på nødsignallysene med rød "trekantknapp", foreta så en visuell kontroll.

 

I hvilke situasjoner bør nødsignallyset brukes?

Ved uforutsett stans, ulykke eller andre situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet fra andre trafikanter.

 

Hvilke lys skal ikke benyttes sammen med nødsignallyset?

Fjernlys eller nærlys gjør det vanskelig å oppfatte nødsignallyset, spesielt i mørket. Nødsignallyset synes best når det brukes alene.

 

7.    Kontroller at kurve/tåkelysene fungerer.

Skru på kurve/tåkelys og se at det fungerer. Ikke alle biler er utstyrt med kurve/tåkelys.

 

Hvilke ulemper kan det ha ved feil bruk av kurve/tåkelys?

Kan utgjøre blendingsfare for andre trafikanter. Skal kun brukes i kombinasjon med parkeringslys under svært dårlige siktforhold.

 

8.    Kontroller at tåkelyset bak fungerer.

Skru på tåkelyset bak og se at det fungerer.

 

Hvilke ulemper kan det ha ved feil bruk av tåkelys bak?

Kraftig lysstyrke på tåkelysene bak kan medføre at trafikanter bak blir blendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremser

 

9.    Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker.

Pump bestemt på bremsepedalen 5-7 ganger med motoren av til pedalen føles hard å trykke på.

Press bremsepedalen inn mens du starter motoren. Pedalen skal nå synke noen centimeter inn. Noen nyere biler (f.eks. el-biler og hybrid) har elektromagnetisk bremsekraftforsterker, som ikke kan kontrolleres på denne måten. Det vil på disse bilene vises en varsellampe dersom bremsekraftforsterkeren ikke fungerer.

 

Er det forsvarlig å kjøre dersom bremsekraftforsterkeren ikke fungerer?

Nei. Det kan føre til at det blir vesentlig tyngre å bremse og dermed nedsatt bremseeffekt.

 

10. Kontroller bremsevæskenivået.

Kontroller beholder for bremsevæske i motorrommet, denne kan være skjult under et deksel. Varsellampe for to krets bremsesystem kan indikere for lavt nivå av bremsevæske.

 

            Hva vil du gjøre dersom nivået for bremsevæske er for lavt?

Bilen må kontrolleres på verksted for å finne ut hva som har forårsaket lavt væskenivå. Kan f. eks skyldes en lekkasje i bremsesystemet.

 

11. Kontroller at varsellampen for tokrets bremsesystem fungerer.

Rød varsellampe med utropstegn lyser når parkeringsbremsen (håndbrekket)er på. Senk parkeringsbremsen og kontroller at lampen slukker.

 

Hva vil du gjøre om varsellampen begynner å lyse under kjøring?

Den røde varsellampen med utropstegn indikerer en feil med bremsesystemet. Det kan være lekkasje i bremsesystemet, lavt bremsevæskenivå eller annet. Bilen må på verksted.

 

12. Kontroller at varsellampen for ABS-bremsen fungerer.

Varsellampen skal lyse i noen sekunder når tenningen skrus på. Gul lampe med "ABS".

 

Hva vil du gjøre dersom ABS-lampen begynner å lyse under kjøring?

Gul lampe indikerer at man kan kjøre videre med forbehold. Defekt ABS kan føre til at hjulene låser seg ved hard oppbremsing, spesielt på glatt føre. Feilen bør utbedres på verksted.

 

 

 

13. Kontroller om bremsene har skjevtrekk.

Kjør i 30-40 km/t på en rett strekning. Foreta en bestemt oppbremsing mens du holder løst i rattet. Bilen skal fortsette rett frem uten å trekke til høyre eller venstre side.

 

Hva kan årsaken til skjevtrekk være?

Vanligvis at bremseklossene slites ujevnt, evt. andre feil med bremsene.

 

 

Dekk og felg

 

14. Kontroller om dekk og felg har skader.

Foreta en visuell kontroll.

 

Hvilke skader er mest vanlige?

Rift og sår på siden av dekket som kommer av at dekk og felg har vært i kontakt med fortauskant eller lignende. Sprekker, sår, hakk eller spiker som har punktert dekket er andre vanlige skader.

 

15. Kontroller slitasjen på dekkene.

Kontroller om mønsteret er jevnt slitt ved å se på dekkene.

 

Hva kan være årsaken bak slitasje på dekkene?

Dersom dekket er mer slitt på en side kan det skyldes feil på forstillingen. Mye slitasje på sidene kan skyldes kjøring med for lavt lufttrykk. Mye slitasje på midten kan skyldes kjøring med for høyt lufttrykk.

 

16. Kontroller mønsterdybden på dekkene.

Kontroller med mønsterdybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minstekrav: 3 millimeter mønsterdybde på vinterhalvåret (1. november – første mandag etter 2 påskedag). 1,6 millimeter på sommerhalvåret.

 

Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

Dårligere veigrep, spesielt på våt vei og på snøføre.

 

 

 

 

 

17. Hva er riktig lufttrykk for hjulene på denne bilen?

Se tabell i dørkarm eller på innsiden av tanklokket. Kan også finnes i bilens instruksjonsbok eller på tabell oppslått ved lufttrykksmåler på bensinstasjon.

 

Kontroller om lufttrykket er riktig i ett av dekkene.

Foreta en visuell kontroll, evt. bruk lufttrykksmåler.

 

18. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen.

Tillatte dekkdimensjoner står oppgitt i bilens vognkort.

 

Kontroller om hjulene har riktig dekkdimensjon.

Dekkets dimensjon står oppført på siden av dekket, f.eks. "225/45/16"

 

19. Hva er korrekt bæreevne for dekkene på denne bilen.

Minstekravet til dekkenes bæreevne står oppgitt i bilens vognkort, se under "Min. LI".

 

Kontroller om dekkene på denne bilen har riktig bæreevne.

Bæreevne står oppgitt på siden av dekket, f.eks. "91". Må være tilsvarende eller høyere enn hva som står i vognkortet. LI = Laste Indeks.

 

Styring

 

20. Kontroller at styringen er i orden.

Kontroller fullt rattutslag i begge retninger – skal ikke være ulyd eller hakk / knirk. Kontroller dødgang, maks 2-3 cm. Kontroller at styringen selvoppretter, og at bilen er retningsstabil.

 

Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

Kan f. eks skyldes skjevhet i forstillingen eller feil lufttrykk i dekkene.

 

21. Kontroller at servostyringen fungerer.

Kontroller rattutslag med motoren er av. Styringen vil da føles veldig tung. Kontroller igjen med motoren på, styringen skal da være vesentlig lettere.

 

Er det forsvarlig å kjøre dersom servostyringen ikke fungerer?

Dette må vurderes i hvert eneklt tilfelle. Nyere biler kan ha elektromagnetisk styring. Kjøring med defekt styreenhet kan ødelegge denne. Varsellampe: rødt ratt med utropstegn.

 

22. Kontroller om bilen er retningsstabil.

Kjør rett frem med løst rattgrep i 30-40km/t. Bilen skal da fortsette fremover.

 

Hva kan årsaken være dersom bilen trekker til en av sidene?

Mulige årsaker kan være feil lufttrykk i dekkene eller skjevheter i forstillingen.  

 

Last og tilhenger

 

23. Hvor tung tilhenger kan denne bilen trekke?

Se punkt 8 i vognkortet under "Vekter".

 

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Kan føre til lengre bremselengde og svakere styreegenskaper. Blendingsfare for møtende trafikk ved for tung koplingslast.

 

24. Hvor høy tillatt totalvekt kan hengeren ha hvis føreren har førerkort klasse B?

Kontroller i vognkortet. 3.500 kg minus bilens tillatte totalvekt. Alternativt 750kg dersom bilens tillatte totalvekt overstiger 2.750kg.

 

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for høy tillatt totalvekt?

Formelle konsekvenser – bøter og forelegg. Merk at dette er en «teoretisk» grense. Aktuell vekt kan være lavere enn hva bilen er godkjent for – det er likevel ulovlig å kjøre med tilhenger dersom den gir vogntoget (bil + tilhenger) høyere tillatt totalvekt enn 3.500kg.

 

25. Hvor mye last kan du laste bilen med (nyttelast)?

Kontroller i vognkortet. Merk at sjåføren inngår i "egenvekt med fører".

 

Hvilke konsekvenser kan det få dersom bilen er for tungt  eller feil lastet?

Påvirker bilens kjøreegenskaper i negativ grad. Lengre bremselengder. Blendingsfare ved for tung vekt bak. Løse gjenstander kan utgjøre fare grunnet høy bevegelsesenergi ved bråstopp.

 

 

 

Speil, vinduer og sikt.

 

26. Kontroller at vindusviskeren fungerer

Vis viskerens forskjellige innstillinger samt spyling av vinduer.

 

Kontroller tilstanden til viskerbladene

Sjekk for slitasje, rifter i bladene og om viskerne etterlater seg striper på ruta ved spyling med vindusspylervæske.

 

27. Vis hvordan du fjerner is og dugg fra frontruta.

Bruk defroster for å effektivt fjerne dugg og is.

 

Still inn varmeapparatet slik du ønsker å ha det under kjøringen.

Velg temperatur og innstillinger, f. eks auto.

 

28. Vis hvordan du kan fjerne is og dugg fra bakruta.

Bruk knapp for varmetråder bak

 

Hvordan vil du fjerne is og dugg fra sidespeilene?

Egen knapp for fjerning av is og dugg på speilene (varme i speilene), kan også være samme knapp som varmetråder bak. Alternativt fjerne is og dugg manuelt før kjøring.

 

29. Kontroller at vindusspyleren virker.

Foreta en manuell kontroll.

 

Demonstrer hvor du fyller på vindusspylervæske.

Åpne panseret og vis hvor vindusspylervæske fylles, ofte blått lokk med vindusspyle-symbol.

 

30. Vis hvordan du kan resirkulere luften i kupeen og hindre at luft utenifra kommer inn.

Egen knapp på klimaanlegget. Kan benyttes ved kjøring i tunnel, eller andre steder med mye forurenset luft.

 

Hvilke ulemper har det om denne funksjonen brukes for mye?

Dårlig luft i kupeen samt fare for duggdannelse på ruter.

 

 

 

 

Annet

 

31. Kontroller motoroljenivået.

Bruk peilepinne i motorrommet eller vis i bilens kjørecomputer. Peilepinnen skal vise minimum og maksimum-merke.

 

Vis hvor man fyller motorolje

Åpne panseret og vis hvilken beholder motorolje skal fylles på. Oljekanne-symbol på lokket.

 

32. Kontroller at lydhorn fungerer

Trykk på tuta på rattet.

 

Kontroller at lyshornet virker.

Beveg blinklyshendel fra eller til deg, og se at fjernlysene blinker. Blått symbol vises i instrumentpanelet.

 

33. Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen fungerer.

Varsellampen skal lyse i instrumentpanelet noen sekunder når tenningen skrus på.

 

Hvem skal ikke sitte i passasjersetet i biler med airbag foran?

Barn i barnesete og personer under 135cm. Dette fordi barnesete vil bli knust av airbagen, og lave personer vil bli truffet uhensiktsmessig hvis airbagen utløser. Mange modeller kan koble ut kollisjonsputen på passasjersiden foran.

 

34. Finn frem refleksvesten.

Utføres. Skal ligge tilgjengelig fra førersetet, f.eks. i oppbevaringsrommet i førerdøren.

 

Finn frem og monter varseltrekant.

Utføres. Finnes i bilens bagasjerom.

 

Hvor langt fra bilen bør varseltrekanten settes opp?

Avhenger av type vei, oversikt og fartsgrense på stedet. Typisk 100 – 150m, noe mindre om lav fartsgrense og oversiktlig område, lengre om høy fartsgrense og uoversiktlig område.

 

 

 

 

 

35. Kontroller at bilens batteri er fastmontert

Kjenn at batteriet sitter fast. Batteriet finnes enten under panseret, under gulvet i bagasjerommet eller i rom på høyre side i bagasjerom.

 

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Batteriets vekt kan utgjøre fare ved oppbremsing eller kollisjon. Bevegelse på batteriet kan føre til kortslutning eller lekkasje.

 

36. Kontroller alle bilbeltene.

Kontroller at bilbeltene ikke har rifter eller skader og rykk hardt i beltene for å se at beltestrammeren fungerer.

 

Hva er risikoen ved å kjøre med feil på bilbelte?

Uten beltestrammer vil ikke bilbeltet holde kroppen tilstrekkelig igjen ved kollisjon. Rift i beltet kan føre til at det ryker ved stor belastning.

 

37. Vis hvor jekken eller liknende utstyr ligger.

Vanligvis under bagasjerom-gulvet. Merk at mange biler ikke har jekk eller reservehjul. Disse kan i stedet ha run flat dekk, punkteringsspray, eller annet utstyr som kan brukes ved punktering.

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt

Åpningstider

Vårt kontor i Arendal holder åpent
Mandag 09:00- 15:00
Onsdag 09:00- 15:00
Fredag 09:00- 12:00
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo